Oferte vanzare teren extravilan
LEGEA 17/2014 MODIFICATĂ
NORMELE METODOLOGICE APLICARE Legea 17/2014
FORMULARE
anexa nr. 1A - Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare;
anexa nr. 1B - Modelul ofertei de vânzare;
anexa nr. 1D - Modelul comunicării acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului;
anexa nr. 3b-Solicitare aviz favorabil Direcția județeană de cultură

OFERTE DE VANZARE TERENURI EXTRAVILANE (obligația de afișare 30 zile-art.6, alin. (2) + 10 zile în situațiile de la art.7, alin.(5) din Lg.17/2014)

83/L.17/24.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + Comunicare de acceptare - PROPRIETAR BORFOTINĂ IONEL-LUCIAN (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 13,23)

84/L.17/24.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + Comunicare de acceptare - PROPRIETAR DOBÎNDĂ RODICA (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 13,23)

85/L.17/24.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + Comunicare de acceptare - PROPRIETAR VIZITEU VERA (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 13,23)

86/L.17/24.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + Comunicare de acceptare - PROPRIETARI PALADI GHEORGHE, PALADI MIHAI, PALADI DUMITRU-CORNELIU ȘI PALADI CRISTIAN-NECULAI (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 13,23)

87/L.17/24.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + Comunicare de acceptare - PROPRIETARI PALADI GHEORGHE, PALADI MIHAI, PALADI DUMITRU-CORNELIU ȘI PALADI CRISTIAN-NECULAI (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 13,23)

88/L.17/24.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + Comunicare de acceptare - PROPRIETARI PALADI GHEORGHE, PALADI MIHAI, PALADI DUMITRU-CORNELIU ȘI PALADI CRISTIAN-NECULAI (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 13,23)

89/L.17/25.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori- PROPRIETAR ALEXUC VIRGINIA (afișat la data de 25.10.2017, ORA: 15,23)

90-92/L.17/27.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori + comunicare acceptare - PROPRIETAR HRENCIUC PETRU(afișat la data de 30.10.2017, ORA: 11,05)

93/L.17/27.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori+ comunicare acceptare PROPRIETAR GHIORGHIȚĂ SAVEL (afișat la data de 30.10.2017, ORA: 11,05)

94/L.17/27.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori- PROPRIETAR ZANFIRACHE ALECU (afișat la data de 30.10.2017, ORA: 11,05)

95/L.17/27.10.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori- PROPRIETAR RUSU NECULAI (afișat la data de 30.10.2017, ORA: 11,05)
Comunicare acceptare oferta de vânzare RUSU NECULAI (afișat la 2.11.2017, ora 13,50)

96/L.17/01.11.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori+ comunicare acceptare PROPRIETAR VIZIR ANICA (afișat la data de 01.11.2017, ORA: 11,24)

97/L.17/08.11.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori PROPRIETAR TANASĂ GHEORGHE (afișat la data de 08.11.2017, ORA: 13,43)

98/L.17/13.11.2017 - OFERTA DE VANZARE + Lista preemptori+ comunicare acceptare PROPRIETAR ANCUȚA NATALIA (afișat la data de 14.11.2017, ORA: 08,51)

ACTE NECESARE - înstrăinării terenului extravilan
Art. 5. - (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de aceasta și de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanța de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare - cumpărare, contract de donație, proces - verbal de predare - primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condițiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.
(2) Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.
(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.
(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum și lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate și depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.
(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.